top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Rociek, adres do doręczeń:

ul. Kazimierza Promyka 1/167, 01-604 Warszawa — podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w ściśle określonych celach – w tym w celu wykonania Umowy oraz wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe udostępnione w celu zawarcia oraz wykonania Umowy, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami, w tym zwłaszcza obowiązków:

a)        wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,

b)        kontaktowych,

c)         świadczenia usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych,

d)        rozliczania świadczonych usług.

e)        archiwizacji.

5.    Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych może być Administrator, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6.    Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celu wykonania umowy, będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7.    W stosunku do danych zebranych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) oraz c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.).

10. Pani/Pana dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora.

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.:

a)        dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, 

b)        dla prawidłowego wykonania usługi,

c)   do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

12. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Administrator oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym terapeuci lub psychologowie którzy będą świadczyć na Pani/Pana rzecz usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne), a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

13. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do upływu czasu na jaki została zawarta Umowy lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.

bottom of page